Periyodik Muayene Nedir ?

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı 23 odadan biri olup, Merkezi ANKARA‘dadır. Türkiye genelinde 18 Şube, 55 İl Temsilciği, 41 İlçe Temsilciliği, 10 Mesleki Denetim Bürosu bulunmaktadır.

Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. MMO tarafından desteklenen güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri ve çalışmaları garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

AKM‘nin Faaliyet Alanı
21 Mayıs 2003 tarih ve 25114 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği Uygulamaları için Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliği (Tebliğ No: SGM / 2003-7) uyarınca;

  1. Modül B   AT Tip İncelemesi
  2. Modül F   Asansörün Son Muayenesi
  3. Modül G   Birim Doğrulaması
  4. Modül H   Tam Kalite Güvencesi

kapsamında başvuruda bulunan asansör firmalarının asansörlerinin Uygunluk Değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve belgelendirmek üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu faaliyetleri yerine getirmek için bir kalite sistemi oluşturulmuş ve dökümante edilmiştir.

Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17021, TS EN 45011, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO 9001 ve 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında ürün ve sistem belgelendirilmesi için müracaat, değerlendirme, belge verilmesi, belge kullanımı ve mali konular ile ilgili şart ve yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra yapılacak denetimleri, uygulanacak kuralları ve belgenin askıya alınması ve/veya iptali halinde yapılacak işlemleri kapsar.

Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası 15 Mart 2002 tarih ve 24696 sayılı resmi gazetede Ana Yönetmeliğin kuruluş amaçları arasında yer alan “sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla  kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimde bulunmak, kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek ve ara denetimleri yapmak, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, iş güvenliği ve ergonomi konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belgelemek, Oda üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak” amacı doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren Asansörler konusunda ölçüm, test ve belgelendirme hizmetini geçekleştirmek amacıyla AKM‘ni oluşturmuştur.

MMO Yönetim Kurulu üyelerinin AKM yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM‘ye Dış denetçi olarak hizmet veren kalite sistem denetçilerinin Uygunluk Değerlendirme Denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AKM‘nin Uygunluk Değerlendirme kapsamındaki asansör kontrol, ölçüm, test, denetim ve belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin ve kalite sistem denetçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

AKM bünyesinde kontrol, ölçüm, test, denetim ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve  personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan kalite sistem denetçilerinin/teknik uzmanların Uygunluk Değerlendirme Denetimi yapılan asansör firması ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.

AKM‘nin yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM‘ye hizmet veren kalite sistem dış denetçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından  yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi güven sağlayan belgelendirme hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhaüt eder.

AKM Belgelendirme faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.

AKM ve Tüm çalışanları, denetim ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.

AKM‘in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir.  AKM Bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhaüt eder.

AKM‘nin tarafsızlığını tehdit eden tüm  unsurlar tespit edilmiş ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar ve bu analizleri tarafsızlık komitesine sunar.

AKM diğer bir belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerini belgelendirmez.

AKM Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağını taahhüt eder.

AKM‘ne  belgelendirme talebi yapan kuruluşların ödediği ücret, belgelendirmeye hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu konuda firmaya teklif aşamasında bilgi verir.

AKM hizmetlerinde belgelendirme talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Denetim ve belgelendirme faaliyetleri ilgili AKM prosedürlerine göre yapar.

AKM iç ve dış kaynaklı tüm personeli kendilerini veya AKM‘ni çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal bunu AKM‘ne bildirir.

AKM‘nin tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi yada kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.

AKM faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız ve dürüstlük içerisinde davranacağını beyan eder.

AKM faaliyetlerinde müşterilerinin iç tetkikini yapmaz, belgelendirme faaliyetlerinde müşteri iç tetkiklerinde yer alan personel veya dış denetçi/ teknik uzmana görev verilmez.

Uygunluk Değerlendirme sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin MMO Yönetim Kurulu Üyeleri, AKM yönetici, personeli ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler tarafından gizliliğinin sağlanacağını ve hiçbir suretle açıklanmayacağını taahhüt eder.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı Makina Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, denk bütçe esasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Gizlilik
MMO, AKM yönetici ve personeli ile Asansör Uygunluk Değerlendirme Denetimleri sürecinde görev alan Denetçi/Teknik Uzmanların ve kurulların (komitelerin) 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği Uygunluk Değerlendirme Denetimleri sırasında elde ettiği tüm bilgileri profesyonel gizlilik ilkelerine riayet ederek üçüncü kişilere açıklamayacağını taahhüt eder.

Kanun gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi durumunda, müşteri, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirilir.

Erişebilirlik
AKM hizmetlerini, bütün müşterileri için erişebilir hale getirmekten sorumludur.

AKM yayın yolu ile, elektronik medya veya diğer şekillerde aşağıda verilen dokümantasyonları derleyip düzenlemekte muntazam aralıklar ile güncelleştirmekte ve isteyenlerin kullanımına hazır bulundurmaktadır:

• AKM ve MMO hakkında bilgi,

• Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptali için kurallar ve prosedürleri de içeren AKM belgelendirme sisteminin dokümante edilmiş ifadesi AKM Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde yer alır,

• Değerlendirme ve belgelendirme prosesleri hakkında bilgi AKM Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde yer alır,

• AKM‘nin mali destek sağlama kaynaklarının açıklanması ve müracaat eden müşterilerden alınan ücretler hakkında genel bilgi Fiyatlandırma Yönetmeliğinde yer alır,

• Belgelendirme İşaretinin kullanımı ve belgelendirme konusuna yönelik yollarla ilgili şartları, kısıtlamaları ve sınırları da içeren, müracaat eden ve belgelendirilen tedarikçilerin hak ve görevlerinin tanımlanması Belgelendirme İşaretinin kullanımı Yönetmeliğinde yer alır,

• Şikayetlerin, başvuruların ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili prosedürler hakkında bilgi Müşteri Şikayetlerinin ve İtirazlarının Ele Alınması ve Anlaşmazlıkların Çözümü Yönetmeliğinde (AKM-y04) yer alır,

• Belgelendirilmiş ürün ve/veya sistemlerin her birinin belgelendirme kapsamını tanımlayan ve adreslerini de içeren bir rehber.

Belgelendirme kurallarında yapılan değişiklikler hakkında ilgili taraflar önceden bilgilendirilir.

Mesleki Sorumluluk
AKM‘nin Asansör Uygunluk Değerlendirme Denetimi ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin AKM personelinin veya Dış Denetçi ve Teknik Uzmanların neden olacağı her türlü zarar ve ziyanın sorumluluğunu üstlenir. Bunun için gerekli mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

İşbirliği
AKM, benzer faaliyeti yürüten onaylanmış kuruluşlarla, yetkili kuruluşlarla, üniversiteler, ilgili meslek odaları ile sürekli bilgi alışverişinde bulunur ve mümkün olduğunca işbirliği yapar. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Asansör Kontrol Merkezi personelini, faaliyetlerini yürütürken diğer onaylanmış kuruluşlar, üniversiteler, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi paylaşımı içerisinde olmaları, yapılan faaliyetleri standart hale getirmek için işbirliğinde bulunmaları konusunda görevlendirmiştir.

KALİTE POLİTİKASI
“AKM; faaliyetleri ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve teknik kurallara uygun olarak ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlamak için gerekli uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve muayene hizmetlerini tarafsız, bağımsız, her türlü mali ve siyasi baskıdan uzak olacak şekilde gerçekleştirmek, nitelikli ve tecrübeli personeli, iletişime açık çalışma ortamı ve tüm çalışanların katılımcı olduğu sürekli iyileşme ve gelişmenin hedeflendiği yapısı ile müşteri beklentilerini ve gereklerini karşılayarak kesintisiz, güvenilir hizmet üretmek temel politikamızdır.”

Periyodik Muayene Nedir ?

Başvuru ve Kayıt Koşulları

AB uyum yasaları çerçevesinde yayınlanmış olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve uygulamalarında Asansör firmaları bünyesinde çalışan ara teknik elemanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitimler ile montaj ve bakım görevini yürüten ara teknik elemanların faaliyetleri sırasında uymaları gereken yasalar, yönetmelikler, standartlarda belirtilen kurallar açıklanmaktadır. Eğitimlerde elektrikli ve hidrolik asansörlerin sistemlerinin tanıtılması, montaj teknikleri, bakıma ilişkin esaslar, risk değerlendirmeleri, uygulama örneklemeleri, vs. konuları aktarılacaktır.

Modül Bir:TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı

Eğitimin İçeriği :
1.Bakımın Tarifi
2.Bakım Faaliyetinin İçeriği (Kapsamı)
3.Bakım Kuruluşunun Tarifi
4.Bakım Talimatının Düzenlenmesi
4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar
4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme
5.Risk Değerlendirmesi
6.Kurtarma Çalışmaları
7.Uyarı işaretlemeleri
8.Bakım Talimatının El kitabının biçimi
9.Bakım Kontrol Kriterleri

Süre: 16 Saat

Modül İki:  Elektrikli Asansörlerin Montajı

Eğitimin İçeriği :
1.Elektrikli Asansörlerin teknik özellikleri
2.Sürtünme tahrik sistemler, ekipmanlar ve montaj malzemeleri
3.Güvenlik ekipmanları
4.Montaj Talimatının hazırlanması
4.1.Talimatta dikkat edilecek hususlar
4.2.Talimata dahil edilen bilgilendirme
5.Risk Değerlendirmesi
6.Uyarı işaretlemeleri
7.Son Muayene Kriterleri

Süre: 16 Saat

Modül Üç :  Hidrolik Asansörlerin Montajı

Eğitimin İçeriği :
1.Hidrolik Asansörlerin teknik özellikleri
2.Hidrolik sistemler, ekipmanlar ve montaj malzemeleri
3.Güvenlik ekipmanları
4.Montaj Talimatının hazırlanması
4.1. Talimatta dikkat edilecek hususlar
4.2. Talimata dahil edilen bilgilendirme
5.Risk Değerlendirmesi
6.Uyarı işaretlemeleri
7.Son Muayene Kriterleri

Süre : 16 Saat

Kimler Katılmalı: Asansör Firmasında bakım faaliyetinde bulunan ve ilgili standart konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, Odaya kayıtlı SMM bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar katılabilirler.

Kurslara ön kayıt yaptırmak zorunludur. Kursun bitiminde katılım belgesi verilecektir. Kursiyer kurs süresi içerisinde tüm derslere girmek zorundadır. Aksi halde katılım belgesi verilmez ve kurs ücret geri ödenmez.

Katılım Koşulları :
1.Odaya kayıtlı SMM bürosunda çalışıyor olmak,
2.Odaya ön kayıt yaptırmış olmak,
3.Kursa katılım ücretini yatırmış olmak,

Bilgi ve Başvuru için: Zafer Güneş
T: 0.232.462 33 33 / 221
F: 0.232.286 20 60

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı 23 odadan biri olup, Merkezi ANKARA‘dadır. Türkiye genelinde 18 Şube, 55 İl Temsilciği, 41 İlçe Temsilciliği, 10 Mesleki Denetim Bürosu bulunmaktadır.

Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. MMO tarafından desteklenen güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri ve çalışmaları garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

 

Muayene Kuruluşu KALMEM Merkez Laboratuvarı
http://www.mmomuayene.org/ http://www.kalmem.org kalmem