Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük ve Gizlilik Beyanı

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası 15 Mart 2002 tarih ve 24696 sayılı resmi gazetede Ana Yönetmeliğin kuruluş amaçları arasında yer alan “İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak, Oda’nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak.” amacı doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren ölçüm, test ve uygunluk değerlendirme hizmetlerini geçekleştirmek amacıyla AKM’ni oluşturmuştur.

MMO/AKM Yönetim Kurullarında bulunan üyelerin AKM yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM’ye tetkikçi olarak hizmet veren kalite sistem tetkikçilerinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AKM’nin uygunluk değerlendirme kapsamındaki ürün kontrol, ölçüm, test, muayene, denetim ve belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin ve kalite sistem tetkikçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

AKM bünyesinde kontrol, ölçüm, test, muayene, denetim ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış tetkikçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan kalite sistem tetkikçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.

AKM’nin yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM’ye hizmet veren kalite sistem dış tetkikçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi güven sağlayan onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.

AKM, Onaylanmış Kuruluş ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini beyan eder.

AKM ve tüm çalışanları, Onaylanmış Kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiç bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.

AKM’in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. AKM bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhüt eder.

AKM’nin tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar ve bu analizlerin AKM Tarafsızlık Komitesine sunulacağını taahhüt eder.

AKM’nin diğer bir belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerinin belgelendirilmeyeceğini taahhüt eder.

AKM, onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla işbirliği yapılmayacağını taahhüt eder.

AKM faaliyetlerini, yönetim sistemi danışmanlığı yapan bir kuruluşun faaliyetleri ile bağlantılı olarak pazarlanmayacağını veya önerilmeyeceğini taahhüt eder.

AKM, tüzel kişiliğinin bir parçası ve organizasyonel olarak kontrolü altında olan bir birime yönetim sistemi danışmanlığı sunmayacağını veya sağlamayacağını taahhüt eder.

Bir müşterinin, AKM ile ilişkili bir kuruluştan yönetim sistemi danışmanlığı hizmeti alması durumunda, danışmanlık yapmış olduğu bir yönetim sistemini, danışmanlığın bitimini takip eden iki yıl içerisinde belgelendirmemeyi taahhüt eder.

AKM tarafsızlığına yönelik kabul edilemez bir tehdit olacağı için yönetim sistemi danışmanlık kuruluşuna kendi adına tetkik yaptırmamayı taahhüt eder.

AKM’ne Onaylanmış kuruluş, Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ve/veya sistem belgelendirme talebi yapan kuruluşların ödediği ücret, belgelendirmeye hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu konuda firmaya teklif aşamasında bilgi verileceğini taahhüt eder.

AKM’nin müşteriye veya pazara sağladığı bilgi, reklamlar dahil, doğru olarak ve yanlış anlaşılmaya meydan vermeyeceğini taahhüt eder.

AKM Onaylanmış kuruluş, Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Onaylanmış kuruluş, Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ilgili AKM prosedürlerine göre yapılacağını taahhüt eder.

AKM iç ve dış kaynaklı tüm personeli kendilerini veya AKM’ni çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu AKM’ne bildirir.

AKM’nin tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi yada kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapacağını taahhüt eder.

AKM, onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranılacağını taahhüt eder.

AKM faaliyetlerinde müşterilerinin iç tetkikini yapmaz, belgelendirme faaliyetlerinde müşteri iç tetkiklerinde yer alan tetkikçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmeyeceğini taahhüt eder.

AKM’nin tüzel kişiliğinin bir parçası ve kurumsal olarak kontrolü altında olan bir birim, belgelendirilmiş kuruluşuna iç tetkikler sunmayacağını veya sağlamayacağını taahhüt eder.

AKM onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmayacağını taahhüt eder.

Onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin Yönetim Kurulu Üyeleri, AKM yönetici, personeli ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış tetkikçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi alacağını taahhüt eder.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU