Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük ve Gizlilik Beyanı

TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK, DÜRÜSTLÜK VE GİZLİLİK
BEYANI
Doküman Kodu: AKM-s10, İlk Yayın Tarihi: 20.05.2005, Rev. Tar.: 14.02.2024, Rev :10
© MMO, AKM Sayfa : 1 / 2
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Makina
Mühendisleri Odası 15 Mart 2002 tarih ve 24696 sayılı resmi gazetede Ana Yönetmeliğin kuruluş amaçları
arasında yer alan “İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm
ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve
bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak,
uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak, Oda’nın üyelerinin bu konudaki
uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri
ve laboratuvarlar kurmak.” amacı doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren ölçüm, test ve uygunluk
değerlendirme hizmetlerini geçekleştirmek amacıyla AKM’ni oluşturmuştur.
MMO/AKM Yönetim Kurullarında bulunan üyelerin AKM yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM’ye
tetkikçi/teknik uzmanı/muayene personeli olarak hizmet veren personelin uygunluk değerlendirme denetimi
öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AKM’nin uygunluk
değerlendirme kapsamındaki ürün kontrol, ölçüm, test, muayene, denetim ve belgelendirme işlemlerinde
görev alan personelin ve kalite sistem tetkikçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri
kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam
sağlamayı,
AKM bünyesinde kontrol, ölçüm, test, muayene, denetim ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari
her düzeydeki yönetici, dış tetkikçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan
kalite sistem tetkikçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl
içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını
sağlamayı,
AKM’nin yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM’ye hizmet veren kalite sistem dış
tetkikçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve
grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı,
Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi güven sağlayan onaylanmış kuruluş, ürün
belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya
taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi,
AKM, Onaylanmış Kuruluş ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde güvenin
sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere
dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini,
AKM ve tüm çalışanları, Onaylanmış Kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem
belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiç bir
faaliyette bulunmayacağını,
AKM’in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. AKM bu konuda gereksiz mali
külfet yaratmayacağını,
AKM’nin tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar ve bu
analizlerin AKM Tarafsızlık Komitesine sunulacağını,
AKM’nin diğer bir belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerinin belgelendirilmeyeceğini,
AKM, onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ile
ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla işbirliği yapılmayacağını,
AKM faaliyetlerini, yönetim sistemi danışmanlığı yapan bir kuruluşun faaliyetleri ile bağlantılı olarak
pazarlanmayacağını veya önerilmeyeceğini,
AKM, tüzel kişiliğinin bir parçası ve organizasyonel olarak kontrolü altında olan bir birime yönetim sistemi
danışmanlığı sunmayacağını veya sağlamayacağını,
Bir müşterinin, AKM ile ilişkili bir kuruluştan yönetim sistemi danışmanlığı hizmeti alması durumunda,
danışmanlık yapmış olduğu bir yönetim sistemini, danışmanlığın bitimini takip eden iki yıl içerisinde
belgelendirmeyeceğini,
AKM tarafsızlığına yönelik kabul edilemez bir tehdit olacağı için yönetim sistemi danışmanlık kuruluşuna
kendi adına tetkik yaptırmayacağını,
AKM’ne Onaylanmış kuruluş, Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ve/veya sistem belgelendirme
talebi yapan kuruluşların ödediği ücret, belgelendirmeye hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu konuda
firmaya teklif aşamasında bilgi verileceğini,
TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK, DÜRÜSTLÜK VE GİZLİLİK
BEYANI
Doküman Kodu: AKM-s10, İlk Yayın Tarihi: 20.05.2005, Rev. Tar.: 14.02.2024, Rev :10
© MMO, AKM Sayfa : 2 / 2
AKM’nin müşteriye veya pazara sağladığı bilgi, reklamlar dahil, doğru olarak ve yanlış anlaşılmaya meydan
vermeyeceğini,
AKM Onaylanmış kuruluş, Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme hizmeti talep
eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Onaylanmış kuruluş, Ürün belgelendirme ve
muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ilgili AKM prosedürlerine göre yapılacağını,
AKM iç ve dış kaynaklı tüm personeli kendilerini veya AKM’ni çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir
durumdan haberdar olduklarında derhal durumu AKM’ne bildirir.
AKM’nin tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi yada kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bunları
düzeltmeye yönelik çalışmalar yapacağını,
AKM, onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde
bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranılacağını,
AKM faaliyetlerinde müşterilerinin iç tetkikini yapmaz, belgelendirme faaliyetlerinde müşteri iç tetkiklerinde
yer alan tetkikçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmeyeceğini,
AKM’nin tüzel kişiliğinin bir parçası ve kurumsal olarak kontrolü altında olan bir birim, belgelendirilmiş
kuruluşuna iç tetkikler sunmayacağını veya sağlamayacağını,
AKM onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde
bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmayacağını,
Onaylanmış kuruluş, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme sürecinde elde
edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin Yönetim Kurulu Üyeleri, AKM yönetici, personeli ve kalite sistemi
denetimlerinde görev alan dış tetkikçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanması için gerekli her
türlü önlemi alacağını,
Şirket ortaklıklarımı ispat ve teminen de e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Şirketlerdeki Ortaklık ve
Yöneticilik Bilgilerim kısmından “Vergi Dairesi sicil kayıtlarına göre mevcut şirket ortaklığımın ve yöneticilik
bilgimin ekran görüntüsünü alarak her yıl AKM’ye ileteceğimi, bu bilgilerimin AKM tarafından saklanmasının,
işlenmesinin, kanuni zorunluluk gereğince ve/veya yetkili mercilerce istenmesi durumunda üçüncü kişi,
kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğinin bilgim, iznim ve onayım dahilinde olduğunu, AKM’nin tarafsızlığına
tehdit oluşturan şirket ortaklıklarım olduğunda AKM’nin karar süreçlerinde yer almayacağımı,
TÜRKAK Akreditasyon Markası’nı kartvizitler üzerinde kullanmayacağımı, kartvizitler üzerinde kuruluşun
akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunmayacağımı, elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu
kapsamda değerlendireceğimi,
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
………….….Yer………………Tarih ………….….Yer………………Tarih ………….….Yer………………Tarih
YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza
………….….Yer………………Tarih ………….….Yer………………Tarih ………….….Yer………………Tarih
YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza
………….….Yer………………Tarih ………….….Yer………………Tarih ………….….Yer………………Tarih
YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza YK Üyesi Adı-Soyadı-İmza